67-68 F & 68 X Body Hurst Installation Kit (Muncie 451)